Espanyol d´Aragón

O retallau Menisterio de Sciencia y a UZ invertirían + de 550 mil € en l’asimilación d’a luenga aragonesa y catalana en o “Diccionario diferencial del Español de Aragón”

Maria Luisa Arnal, Rosa María Castañer, José María Enguita y Vicente Lagüéns son os asalariaus d’a Universidat de Zaragoza, siempre empentaus por a beca d’o Menisterio de Sciencia e Innovación, que vienen treballando dende o 2005 y asperan fer-lo dica o 2014, en o “Diccionario diferencial del español de Aragón”. No se conoixen datos d’as aduyas d’o Menisterio espanyol pa ista faina colonizadera. Por un regular charramos de concesions de prochectos d’o Ministerio de Cultura de bells 100.000€ sobre os quals no existe mica control y que a la fin una parte siempre remata en as pochas de bells catedraticos. Per atro costau sabemos que o Instituto Cervantes goza de 97,23 millons € de presupuesto 2012, nomás -5,5% respecto a 2011, mientres en Cultura -15,1%, -25.6% en I+D en o mesmo M. Sciencia, u a derogación y modificación d’a lei de luengas d’Aragón seguntes “supuestos” economicos, perfectament maquillaus y feitos publicos por o vocero neoliberal, decano d’a prensa en Aragón.

Afortunadament bells datos encara son publicos, entre o pobre y retallau erario publico. Pero no todas/totz os funcionario/as sufren a mesma marguinación, y a consabida reducción de becas pa estudios parix no plegar d’a mesma traza (-62.5% en becas universitarias 2012). Fendo una meya d’os salarios d’o Departamento de Lingüistica Cheneral e Hispanica, d’a que fan parti todas/totz os quatro profesors d’alto; bells 2.500€ salario bruto mensual fan una cuenta de 466 mil € d’o presupuesto d’a UZ. Euros que hesen feito buena honra pa evitar a reducción -6,6% en o presupuesto d’a UZ en 2012 y por exemplo poder deixar ubiertas as instalacions y bibliotecas d’a Universat tot transcurrindo a Semana Santa, Nadal y 15 diyas de Verano.

A incredulidat por matener hue en diya istos profesors bosaus con diners publicos, arriba en a suya fuga en veyer como se prioriza iste prochecto antis que no un estudio sistematico de l’aragonés, fuent d’o 90% d’os dialectismos d’o castellano aragonés. Os «autoproclamaus» como os investigadors más importants sobre l’aragonés tienen una producción scientifica sobre ista qüestión baixa y mala, nomás fan acto de presencia pa atacar l’aragonés y o catalán y son calladetz tot surtindo dende as Cortz a nueva Lei de Luengas, que contradicen lo que ells dicen en os suyos libros. Talment piensen que l’aragonés no existe?!, pero son perdendo as zagueras oportunidatz d’estudiar l’aragonés, dimpués ellos saben que morirá.

A coordinadera d’iste prochecto que “estudiará bellas 25.000 parolas y que charra d’o buen treballo de muitos departamentos universitarios…”, M.L.Arnal, recalca que ista treballo no ye basau nomás “en tot lo que procede de la parte norte de Aragón ni lo de la franja oriental de la comunidad Autónoma…”. Tot asumindo que a fin de tot iste prochecto ye l’asimilación de l’aragonés (charrau con mayor intensidat en ixa parti norte d’Aragón) y o catalán (charrau en a franja oriental). Pa forro de bota, de vez, quieren rematar a faina de conquista lingüistica d’a resta d’Aragón, prencipiada fa 3 sieglos, con a conquista d’Aragón por parti de Castiella, a baralla d’Almansa y a muerte d’o Chusticia Aragón.

Os tiempos han cambiau, a faina ye la mesma, y as ferramientas diferents. Seguntes informacions d’o vocero de turno en istos afers (H.A.), o programa d’Aragón TV “Bien Dicho”, que bate records d’audiencia cada chueves plegando a o 27,7%, ye un buen exemplo d’iste intrés d’os aragoneses por os “endemismos aragoneses de l’espanyol”.

Dezaga de d’istos prochectos son gobiernos nacionalistas como PP-PAR, cuyo patriotismo no arriba más luen d’os afers culturals u folkloricos, u PSOE, que ya en 2005 permitió l’apertura d’iste prochecto. Y un Menisterio Espanyol que como María diz, “mira de fer o mesmo treballo que en Andalucía ya se fació fa tiempos” (curiosa comparación pa una filogoga). Y que, como en iste caso, u en a derogación d’a lei de luengas, no rebla en rebatir as posicions más consolidadas d’o mundo scientifico, negando a propia existencia de l’Aragonés y o Catalán en Aragón.

català

El retallat Ministeri de Ciència i la UZ invertiran més de 550 mil € en l’assimilació de la llengua aragonesa i catalana al «Diccionari diferencial de l’Espanyol d’Aragó»

Maria Luisa Arnal, Rosa María Castañer, José María Enguita i Vicente Lagüéns són els assalariats de la Universitat de Saragossa, sempre amb el suport de la beca del Ministeri de Ciència i Innovació, que vénen treballant des del 2005 i esperen fer-ho fins al 2014, en el «Diccionari diferencial de l’espanyol d’Aragó». No es coneixen dades dels ajuts del Ministeri espanyol per aquesta feina colonitzadora. Generalment parlem de concessions de projectes del Ministeri de Cultura d’uns 100.000 € sobre els quals no existeix cap control i que al final una part sempre acaba en les butxaques d’alguns catedràtics. D’altra banda sabem que l’Institut Cervantes té 97.230.000 € de pressupost el 2012, només -5,5% respecte a 2011, mentre a Cultura -15,1%, -25.6% en R+D en el mateix M. Ciència, o la derogació i modificació de la Llei de llengües d’Aragó segons «supòsits» econòmics, perfectament maquillats i fets públics pel portaveu neoliberal, degà de la premsa a Aragó.

Afortunadament algunes dades encara són públiques, entre el pobre i retallat erari públic. Però no tots/es els funcionaris/ies pateixen la mateixa marginació, i la coneguda reducció de beques per a estudis pareix no arribar de la mateixa manera (-62.5% en beques universitàries 2012). Fent una mitjana dels salaris del Departament de Lingüística General i Hispànica, de la qual formen part tots/es quatre professors de més amunt, uns 2.500 € de salari brut mensual fan un compte de 466 mil € del pressupost de la UZ. Euros que hagueren pogut utilitzar per evitar la reducció -6,6% en el pressupost de la UZ el 2012 i per exemple poder deixar obertes les instal·lacions i biblioteques de la Universitat en el transcurs de la Setmana Santa, Nadal i 15 dies d’Estiu.

La incredulitat per mantenir avui en dia aquests professors pagats amb diners públics, arriba al seu punt àlgid en veure com es prioritza aquest projecte abans que un estudi sistemàtic de l’aragonès, font del 90% dels dialectalismes del castellà aragonès. Els «autoproclamats» com els investigadors més importants sobre l’aragonès tenen una producció científica sobre aquesta qüestió baixa i dolenta, només fan acte de presència per atacar l’aragonès i el català i estan callats mentre ix des de les Corts la nova Llei de Llengües, que contradiu el que ells diuen en els seus llibres. Potser pensen que l’aragonès no existeix?!, Però estan perdent les últimes oportunitats d’estudiar l’aragonès, després ells saben que morirà.

La coordinadora d’aquest projecte que «estudiarà unes 25.000 paraules i que parla de la bona feina de molts departaments universitaris …», M L Arnal, recalca que aquest treball no està basat només «en tot el que procedeix de la part nord d’Aragó ni allò de la franja oriental de la comunitat autònoma … «. Assumint així que la finalitat de tot aquest projecte és l’assimilació de l’aragonès (parlat amb més intensitat en aquesta part nord d’Aragó) i el català (parlat a la franja oriental). A sobre, alhora, volen acabar la feina de conquesta lingüística de la resta d’Aragó, començada fa 3 segles, amb la conquesta d’Aragó per part de Castella, la batalla d’Almansa i la mort del Justícia d’Aragó.

Els temps han canviat, la feina és la mateixa, i les ferramentes diferents. Segons informacions del portaveu de torn en aquests assumptes (H A), el programa d’Aragó TV «Bien Dicho», que bat rècords d’audiència cada dijous arribant al 27,7%, és un bon exemple d’aquest interès dels aragonesos pels «endemismes aragonesos de l’espanyol».

Darrere d’aquests projectes hi ha governs nacionalistes com PP-PAR, el patriotisme dels quals no arriba més enllà dels assumptes culturals o folklòrics, o el PSOE, que ja el 2005 va permetre l’obertura d’aquest projecte. I un Ministeri Espanyol com Maria diu, «intenta fer la mateixa feina que a Andalusia ja es va fer fa temps» (curiosa comparació per a una filòloga). I que, com en aquest cas, o en la derogació de la llei de llengües, no dubta a rebatre les posicions més consolidades del món científic, negant la pròpia existència de l’aragonès i el català a Aragó.

castellano

El recortado Ministerio de Ciencia y la UZ invertirían + de 550 mil € en la asimilación de la lengua aragonesa y catalana en el “Diccionario diferencial del Español de Aragón” 

Maria Luisa Arnal, Rosa María Castañer, José María Enguita y Vicente Lagüéns son los asalariados de la Universidad de Zaragoza, siempre impulsados por la beca del Ministerio de Ciencia e Innovación, que vienen trabajando desde el 2005 y esperan hacerlo hasta el 2014, en el “Diccionario diferencial del español de Aragón”. No se conocen datos de las ayudas del Ministerio español para esta misión colonizadora. Generalmente hablamos de concesiones de proyectos del Ministerio de Cultura de unos 100.000€ sobre los cuales no existe ningún control y que al final una parte siempre termina en los bolsillos de algunos catedráticos. Por otro lado sabemos que el Instituto Cervantes goza de 97,23 millones € de presupuesto 2012, sólo -5,5% respecto a 2011, mientras en Cultura -15,1%, -25.6% en I+D en el mismo M. Ciencia, o la derogación y modificación de la ley de lenguas de Aragón según “supuestos” económicos, perfectamente  maquillados y hechos públicos por el vocero neoliberal, decano de la prensa en Aragón.

Afortunadamente algunos datos todavía son públicos, entre el pobre y recortado erario público. Pero no todos/as los/as funcionario/as sufren la misma marginación, y la consabida reducción de becas para estudios parece no llegar de la misma manera (-62.5% en becas universitarias 2012). Haciendo una media de los salarios del Departamento de Lingüística General e Hispánica, de la que forman parte todos/as los cuatro profesores de arriba; unos 2.500€ salario bruto mensual hacen una cuenta de  466 mil € del presupuesto de la UZ. Euros que hubiesen podido utilizarse para evitar la reducción -6,6% en el presupuesto de la UZ en 2012 y por ejemplo poder dejar abiertas las instalaciones y bibliotecas de la Universidad en el transcurso de  la Semana Santa, Navidad y 15 días de Verano.

La incredulidad por mantener hoy en día estos profesores pagados con dinero público, llega a su punto más alto al ver cómo se prioriza este proyecto antes que un estudio sistemático del aragonés, fuente del 90% de los dialectalismos del castellano aragonés. Los «autoproclamados» como los investigadores más importantes sobre el aragonés tienen una producción científica sobre esta cuestión baja y mala, solamente hacen acto de presencia para atacar al aragonés y al catalán, y están callados mientras sale desde las Cortes la nueva Ley de Lenguas, que contradice lo que ellos dicen en sus libros. Quizás piensen que el aragonés no existe?!, pero están perdiendo las últimas oportunidades de estudiar el aragonés, después ellos saben que morirá.

La coordinadora de este proyecto que “estudiará unas 25.000 palabras y que habla del buen trabajo de muchos departamentos universitarios…”, M.L.Arnal, remarca que este trabajo no está basado sólo “en todo lo que procede de la parte norte de Aragón ni lo de la franja oriental de la comunidad Autónoma…”. Asumiendo así que el fin de todo este proyecto es la asimilación del aragonés (hablado con mayor intensidad en esa parte norte de Aragón) y el catalán (hablado en la franja oriental). Para colmo, a la vez, quieren terminar el trabajo de conquista lingüística del resto de Aragón, comenzada hace 3 siglos, con la conquista de Aragón por parte de Castilla, la batalla de Almansa y la muerte del Justicia de Aragón.

Los tiempos han cambiado, el trabajo es el mismo, y las herramientas diferentes. Según informaciones del vocero de turno en estos asuntos (H.A.), el programa de Aragón TV “Bien Dicho”, que bate records de ’audiencia cada jueves llegando al 27,7%, es un buen ejemplo de este interés de los aragoneses por los “endemismos aragoneses del español”.

Tras estos proyectos están gobiernos nacionalistas como PP-PAR, cuyo patriotismo no llega más allá de los asuntos culturales o folklóricos, o PSOE, que ya en 2005 permitió la apertura de este proyecto. Y un Ministerio Español que como María dice, “intenta hacer el mismo trabajo que en Andalucía ya se hizo hace tiempo” (curiosa comparación para una filóloga). Y que, como en este caso, o en la derogación de la ley de lenguas, no duda en rebatir las posiciones más consolidadas del mundo científico, negando la propia existencia del Aragonés y el Catalán en Aragón.