Comunicado en apoyo a los heridos y detenidos en los acontecimientos del día de ayer en Madrid

Puyalón de Cuchas, la organización política de la izquierda independentista aragonesa, quiere emitir este comunicado de urgencia para mostrar su apoyo a los heridos y detenidos en los acontecimientos del día de ayer en Madrid.

Queremos mandar desde Aragón un abrazo solidario e internacionalista a todas las personas que ayer sufrieron la represión de lo que algunos llaman la “marca España”, marca deteriorada tras los incidentes que transcurrieron en la tarde noche de ayer. Algunas venimos denunciado desde hace tiempo que esa “marca España” es esto, violencia, represión y tortura, y no un paraíso ficticio que se intentaba mostrar fuera de las fronteras de su Estado.

En especial queremos mostrar nuestra solidaridad y animo en la lucha, para con los familiares, amigas y compañeras de militancia, del aragonés militante de la izquierda independentista detenido por las fuerzas de seguridad españolas. Esperamos que pronto tanto tú como el resto de detenidos estéis en libertad, al igual que deseamos una pronta recuperación a todas las heridas en la confrontación.

A solidaridat ye a nuestra millor arma.

 

Espanyol d´Aragón

O retallau Menisterio de Sciencia y a UZ invertirían + de 550 mil € en l’asimilación d’a luenga aragonesa y catalana en o “Diccionario diferencial del Español de Aragón”

Maria Luisa Arnal, Rosa María Castañer, José María Enguita y Vicente Lagüéns son os asalariaus d’a Universidat de Zaragoza, siempre empentaus por a beca d’o Menisterio de Sciencia e Innovación, que vienen treballando dende o 2005 y asperan fer-lo dica o 2014, en o “Diccionario diferencial del español de Aragón”. No se conoixen datos d’as aduyas d’o Menisterio espanyol pa ista faina colonizadera. Por un regular charramos de concesions de prochectos d’o Ministerio de Cultura de bells 100.000€ sobre os quals no existe mica control y que a la fin una parte siempre remata en as pochas de bells catedraticos. Per atro costau sabemos que o Instituto Cervantes goza de 97,23 millons € de presupuesto 2012, nomás -5,5% respecto a 2011, mientres en Cultura -15,1%, -25.6% en I+D en o mesmo M. Sciencia, u a derogación y modificación d’a lei de luengas d’Aragón seguntes “supuestos” economicos, perfectament maquillaus y feitos publicos por o vocero neoliberal, decano d’a prensa en Aragón.

Afortunadament bells datos encara son publicos, entre o pobre y retallau erario publico. Pero no todas/totz os funcionario/as sufren a mesma marguinación, y a consabida reducción de becas pa estudios parix no plegar d’a mesma traza (-62.5% en becas universitarias 2012). Fendo una meya d’os salarios d’o Departamento de Lingüistica Cheneral e Hispanica, d’a que fan parti todas/totz os quatro profesors d’alto; bells 2.500€ salario bruto mensual fan una cuenta de 466 mil € d’o presupuesto d’a UZ. Euros que hesen feito buena honra pa evitar a reducción -6,6% en o presupuesto d’a UZ en 2012 y por exemplo poder deixar ubiertas as instalacions y bibliotecas d’a Universat tot transcurrindo a Semana Santa, Nadal y 15 diyas de Verano.

A incredulidat por matener hue en diya istos profesors bosaus con diners publicos, arriba en a suya fuga en veyer como se prioriza iste prochecto antis que no un estudio sistematico de l’aragonés, fuent d’o 90% d’os dialectismos d’o castellano aragonés. Os «autoproclamaus» como os investigadors más importants sobre l’aragonés tienen una producción scientifica sobre ista qüestión baixa y mala, nomás fan acto de presencia pa atacar l’aragonés y o catalán y son calladetz tot surtindo dende as Cortz a nueva Lei de Luengas, que contradicen lo que ells dicen en os suyos libros. Talment piensen que l’aragonés no existe?!, pero son perdendo as zagueras oportunidatz d’estudiar l’aragonés, dimpués ellos saben que morirá.

A coordinadera d’iste prochecto que “estudiará bellas 25.000 parolas y que charra d’o buen treballo de muitos departamentos universitarios…”, M.L.Arnal, recalca que ista treballo no ye basau nomás “en tot lo que procede de la parte norte de Aragón ni lo de la franja oriental de la comunidad Autónoma…”. Tot asumindo que a fin de tot iste prochecto ye l’asimilación de l’aragonés (charrau con mayor intensidat en ixa parti norte d’Aragón) y o catalán (charrau en a franja oriental). Pa forro de bota, de vez, quieren rematar a faina de conquista lingüistica d’a resta d’Aragón, prencipiada fa 3 sieglos, con a conquista d’Aragón por parti de Castiella, a baralla d’Almansa y a muerte d’o Chusticia Aragón.

Os tiempos han cambiau, a faina ye la mesma, y as ferramientas diferents. Seguntes informacions d’o vocero de turno en istos afers (H.A.), o programa d’Aragón TV “Bien Dicho”, que bate records d’audiencia cada chueves plegando a o 27,7%, ye un buen exemplo d’iste intrés d’os aragoneses por os “endemismos aragoneses de l’espanyol”.

Dezaga de d’istos prochectos son gobiernos nacionalistas como PP-PAR, cuyo patriotismo no arriba más luen d’os afers culturals u folkloricos, u PSOE, que ya en 2005 permitió l’apertura d’iste prochecto. Y un Menisterio Espanyol que como María diz, “mira de fer o mesmo treballo que en Andalucía ya se fació fa tiempos” (curiosa comparación pa una filogoga). Y que, como en iste caso, u en a derogación d’a lei de luengas, no rebla en rebatir as posicions más consolidadas d’o mundo scientifico, negando a propia existencia de l’Aragonés y o Catalán en Aragón.

català

El retallat Ministeri de Ciència i la UZ invertiran més de 550 mil € en l’assimilació de la llengua aragonesa i catalana al «Diccionari diferencial de l’Espanyol d’Aragó»

Maria Luisa Arnal, Rosa María Castañer, José María Enguita i Vicente Lagüéns són els assalariats de la Universitat de Saragossa, sempre amb el suport de la beca del Ministeri de Ciència i Innovació, que vénen treballant des del 2005 i esperen fer-ho fins al 2014, en el «Diccionari diferencial de l’espanyol d’Aragó». No es coneixen dades dels ajuts del Ministeri espanyol per aquesta feina colonitzadora. Generalment parlem de concessions de projectes del Ministeri de Cultura d’uns 100.000 € sobre els quals no existeix cap control i que al final una part sempre acaba en les butxaques d’alguns catedràtics. D’altra banda sabem que l’Institut Cervantes té 97.230.000 € de pressupost el 2012, només -5,5% respecte a 2011, mentre a Cultura -15,1%, -25.6% en R+D en el mateix M. Ciència, o la derogació i modificació de la Llei de llengües d’Aragó segons «supòsits» econòmics, perfectament maquillats i fets públics pel portaveu neoliberal, degà de la premsa a Aragó.

Afortunadament algunes dades encara són públiques, entre el pobre i retallat erari públic. Però no tots/es els funcionaris/ies pateixen la mateixa marginació, i la coneguda reducció de beques per a estudis pareix no arribar de la mateixa manera (-62.5% en beques universitàries 2012). Fent una mitjana dels salaris del Departament de Lingüística General i Hispànica, de la qual formen part tots/es quatre professors de més amunt, uns 2.500 € de salari brut mensual fan un compte de 466 mil € del pressupost de la UZ. Euros que hagueren pogut utilitzar per evitar la reducció -6,6% en el pressupost de la UZ el 2012 i per exemple poder deixar obertes les instal·lacions i biblioteques de la Universitat en el transcurs de la Setmana Santa, Nadal i 15 dies d’Estiu.

La incredulitat per mantenir avui en dia aquests professors pagats amb diners públics, arriba al seu punt àlgid en veure com es prioritza aquest projecte abans que un estudi sistemàtic de l’aragonès, font del 90% dels dialectalismes del castellà aragonès. Els «autoproclamats» com els investigadors més importants sobre l’aragonès tenen una producció científica sobre aquesta qüestió baixa i dolenta, només fan acte de presència per atacar l’aragonès i el català i estan callats mentre ix des de les Corts la nova Llei de Llengües, que contradiu el que ells diuen en els seus llibres. Potser pensen que l’aragonès no existeix?!, Però estan perdent les últimes oportunitats d’estudiar l’aragonès, després ells saben que morirà.

La coordinadora d’aquest projecte que «estudiarà unes 25.000 paraules i que parla de la bona feina de molts departaments universitaris …», M L Arnal, recalca que aquest treball no està basat només «en tot el que procedeix de la part nord d’Aragó ni allò de la franja oriental de la comunitat autònoma … «. Assumint així que la finalitat de tot aquest projecte és l’assimilació de l’aragonès (parlat amb més intensitat en aquesta part nord d’Aragó) i el català (parlat a la franja oriental). A sobre, alhora, volen acabar la feina de conquesta lingüística de la resta d’Aragó, començada fa 3 segles, amb la conquesta d’Aragó per part de Castella, la batalla d’Almansa i la mort del Justícia d’Aragó.

Els temps han canviat, la feina és la mateixa, i les ferramentes diferents. Segons informacions del portaveu de torn en aquests assumptes (H A), el programa d’Aragó TV «Bien Dicho», que bat rècords d’audiència cada dijous arribant al 27,7%, és un bon exemple d’aquest interès dels aragonesos pels «endemismes aragonesos de l’espanyol».

Darrere d’aquests projectes hi ha governs nacionalistes com PP-PAR, el patriotisme dels quals no arriba més enllà dels assumptes culturals o folklòrics, o el PSOE, que ja el 2005 va permetre l’obertura d’aquest projecte. I un Ministeri Espanyol com Maria diu, «intenta fer la mateixa feina que a Andalusia ja es va fer fa temps» (curiosa comparació per a una filòloga). I que, com en aquest cas, o en la derogació de la llei de llengües, no dubta a rebatre les posicions més consolidades del món científic, negant la pròpia existència de l’aragonès i el català a Aragó.

castellano

El recortado Ministerio de Ciencia y la UZ invertirían + de 550 mil € en la asimilación de la lengua aragonesa y catalana en el “Diccionario diferencial del Español de Aragón” 

Maria Luisa Arnal, Rosa María Castañer, José María Enguita y Vicente Lagüéns son los asalariados de la Universidad de Zaragoza, siempre impulsados por la beca del Ministerio de Ciencia e Innovación, que vienen trabajando desde el 2005 y esperan hacerlo hasta el 2014, en el “Diccionario diferencial del español de Aragón”. No se conocen datos de las ayudas del Ministerio español para esta misión colonizadora. Generalmente hablamos de concesiones de proyectos del Ministerio de Cultura de unos 100.000€ sobre los cuales no existe ningún control y que al final una parte siempre termina en los bolsillos de algunos catedráticos. Por otro lado sabemos que el Instituto Cervantes goza de 97,23 millones € de presupuesto 2012, sólo -5,5% respecto a 2011, mientras en Cultura -15,1%, -25.6% en I+D en el mismo M. Ciencia, o la derogación y modificación de la ley de lenguas de Aragón según “supuestos” económicos, perfectamente  maquillados y hechos públicos por el vocero neoliberal, decano de la prensa en Aragón.

Afortunadamente algunos datos todavía son públicos, entre el pobre y recortado erario público. Pero no todos/as los/as funcionario/as sufren la misma marginación, y la consabida reducción de becas para estudios parece no llegar de la misma manera (-62.5% en becas universitarias 2012). Haciendo una media de los salarios del Departamento de Lingüística General e Hispánica, de la que forman parte todos/as los cuatro profesores de arriba; unos 2.500€ salario bruto mensual hacen una cuenta de  466 mil € del presupuesto de la UZ. Euros que hubiesen podido utilizarse para evitar la reducción -6,6% en el presupuesto de la UZ en 2012 y por ejemplo poder dejar abiertas las instalaciones y bibliotecas de la Universidad en el transcurso de  la Semana Santa, Navidad y 15 días de Verano.

La incredulidad por mantener hoy en día estos profesores pagados con dinero público, llega a su punto más alto al ver cómo se prioriza este proyecto antes que un estudio sistemático del aragonés, fuente del 90% de los dialectalismos del castellano aragonés. Los «autoproclamados» como los investigadores más importantes sobre el aragonés tienen una producción científica sobre esta cuestión baja y mala, solamente hacen acto de presencia para atacar al aragonés y al catalán, y están callados mientras sale desde las Cortes la nueva Ley de Lenguas, que contradice lo que ellos dicen en sus libros. Quizás piensen que el aragonés no existe?!, pero están perdiendo las últimas oportunidades de estudiar el aragonés, después ellos saben que morirá.

La coordinadora de este proyecto que “estudiará unas 25.000 palabras y que habla del buen trabajo de muchos departamentos universitarios…”, M.L.Arnal, remarca que este trabajo no está basado sólo “en todo lo que procede de la parte norte de Aragón ni lo de la franja oriental de la comunidad Autónoma…”. Asumiendo así que el fin de todo este proyecto es la asimilación del aragonés (hablado con mayor intensidad en esa parte norte de Aragón) y el catalán (hablado en la franja oriental). Para colmo, a la vez, quieren terminar el trabajo de conquista lingüística del resto de Aragón, comenzada hace 3 siglos, con la conquista de Aragón por parte de Castilla, la batalla de Almansa y la muerte del Justicia de Aragón.

Los tiempos han cambiado, el trabajo es el mismo, y las herramientas diferentes. Según informaciones del vocero de turno en estos asuntos (H.A.), el programa de Aragón TV “Bien Dicho”, que bate records de ’audiencia cada jueves llegando al 27,7%, es un buen ejemplo de este interés de los aragoneses por los “endemismos aragoneses del español”.

Tras estos proyectos están gobiernos nacionalistas como PP-PAR, cuyo patriotismo no llega más allá de los asuntos culturales o folklóricos, o PSOE, que ya en 2005 permitió la apertura de este proyecto. Y un Ministerio Español que como María dice, “intenta hacer el mismo trabajo que en Andalucía ya se hizo hace tiempo” (curiosa comparación para una filóloga). Y que, como en este caso, o en la derogación de la ley de lenguas, no duda en rebatir las posiciones más consolidadas del mundo científico, negando la propia existencia del Aragonés y el Catalán en Aragón.

Nuevos retos, viejos errores

 

Ante el intento de sectores cercanos al PSOE de asimilar las luchas que desde abajo se están produciendo contra los recortes del gobierno, el Sindicato Obrero Aragonés envía esta convocatoria de la primera Trobada Anticapitalista de Aragón. Tendrá lugar el próximo sábado 18 de agosto a partir de las 11 de la mañana en la Asociación de Vecinos de “La Paz”situada en la calle Oviedo 181 del barrio de Torrero.

La celebración de la “cumbre social española”, acompañada de las consiguientes repeticiones en provincias de la misma, podría parecer innovadora, pero solo bajo un análisis superficial. Deteniéndose un momento se revela claro el espíritu del experimento. El contenido de los textos emanados de dichas “cumbres” es abiertamente partidista, atacando la gestión del gobierno del PP y olvidando selectivamente los mismos tics cuando era el PSOE quien, decreto en mano, atacaba a las trabajadoras.

En esos documentos se evidencia el acrítico apoyo de sus promotoras al llamado “estado del bienestar” capitalista, llevando al keynesianismo a una supuesta posición de confrontación contra la burguesía que jamás ocupó. Se defiende desde ellos una idílica y falsa sociedad previa a mayo del 2008, evitando tener en cuenta la absoluta violación de derechos sociales, individuales, nacionales, colectivos y culturales en la que ya vivíamos.

Tratan los promotores de esas cumbres simplemente de canalizar la legítima crítica a los modelos basados en la explotación hacia los asimilables cauces electoralistas, prostituyendo todo ese potencial emancipatorio a cambio de un puñado de votos. Perpetuando y legitimando, aunque fuera involuntariamente, un sistema que condena a la miseria a la mayoría para mantener los obscenos privilegios de una reducida élite, dueña de todas las estructuras y superestructuras del estado imperialista español.

Estos encuentros que, según nuestros análisis, son la preparación previa y necesaria a unos “Pactos de La Moncloa 2.0”, se jactan de haber conseguido el apoyo de organizaciones que, como la AUGC o la misma CSIF han sido tradicionalmente herramientas del españolismo más rancio contra el movimiento obrero y sus expresiones nacionales. Quienes respaldamos este texto, del fascismo y la guardia civil, solo queremos su rendición y disolución incondicionales.

Respetamos que apreciados compañeros de mil luchas se hayan subido a ese barco, y entendemos que la razón que les mueve a ello es la búsqueda de la unidad de clase. Pero nosotras creemos que es hora de construir una nueva hegemonía de clase. Y que esa hegemonía solo puede venir de los sectores más conscientes, combativos y honrados de la izquierda aragonesa.

A modo de modesto grano de arena en esa fortaleza por construir, el SOA STA, os convoca tanto como organización, como individualmente, a la “I Trobada Anticapitalista de Aragón”. Este foro pretende ser, tanto un lugar donde debatir y acordar análisis y acciones, como el marco donde desarrollar dinámicas de lucha ajenas a los deseos de las burocracias de los partidos burgueses y los sindicatos del régimen.

Tenemos la obligación histórica de ofrecer todo nuestro esfuerzo, toda nuestra lucha y nuestras mejores propuestas a un pueblo trabajador aragonés que esquiva como puede la brutal ofensiva burguesa. Debemos recuperar la iniciativa, motivar e ilusionar a las nuestras. Y no se consigue eso con tácticas de resistencia, sino contragolpeando ideológicamente, confrontando en los centros de estudio y trabajo y peleando en las calles.

La voluntad del SOA-STA convocando esta trobada es intercambiar propuestas y dinámicas de lucha, y éstas son alguna de las medidas propuestas por nosotras y que consideramos son reivindicaciones importantes para este proyecto.

 • Exigimos al gobierno de Biel y Rudi que se declare insumiso a España en su frenética demolición de derechos sociales.
 • Es urgente la implementación de una renta básica social de 1,000 € al mes. De la necesidad nace el derecho. En este aspecto, el ejemplo lo tenemos en las medidas impulsadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
 • Las relaciones estre patronal y trabajadoras no se puede basar en lo etéreo de la primera. Constituir un marco aragonés de relaciones laborales sería caminar hacia cotas mas justas.
 • Valoramos como necesaria la existencia de una banca pública, democrática y de carácter social.
 • El desperdicio monetario de los embalses es aún más sangrante en plena crisis. Ni una agresión mas a la tierra.
 • Derogación de las reformas laborales del PSOE y el PP. Ya vemos para lo que han servido, y no es para reducir la tasa de paro.
 • Aragón debe frenar en seco la sangría de millones en impuestos que van a parar a las contratas y a la enseñanza y sanidad privadas. En el sector público, trabajadoras y entidades solo públicas. Gestión democrática de los recursos públicos.
 • Oficialidad del aragonés y el catalán en todo el país. Se fomentaría tanto la cultura propia como sectores relacionados con la educación.
 • Realizar una apuesta decidida por la soberanía alimentaria y energética, de manera eficaz, justa y respetuosa con el medio.

Éstas son alguna de las propuestas del SOA-STA, esperamos contar con las vuestras. Un saludo fraternal.

Maya Nacional del SOA-STA

Ni un mariu, ni un dios, ni Gallardón pueden decidir que foi con o mío cuerpo

S’estima que anyalment 46 millons de mullers en o mundo interrumpen un embarazo que no pueden asumir. As condicions en as que se realizan os albortos varían enormement seguntes os países, en función d’o grau con o que se respectan os dreitos d’a muller a decidir sobre a suya maternidat y a coherencia d’a suya aplicación. A penalización de l’alborto no determina que i haiga menor numero d’ells pero fa que se’n realicen en condicions de risque constituyendo un problema grau de salut publica.

Por o tanto, as leis contra l’alborto matan mullers en nombre d’a vida. En os países a on l’alborto se considera ilegal, mueren 10.000 mullers a l’anyo, 28 por diya, seguntes os datos d’a Organización Mundial d’a Salut, por haber de recurrir a clinicas clandestinas privadas. Clinicas inseguras, que a sobén cuentan con o beneplacito d’as autoridatz locals, que participan de l’esquimen de dito negocio. As mesmas autoridatz que apreban leis ta viedar o dreito a l’alborto y criminalizar-lo, como ye o caso d’Archentina. A restricción d’o dreito a l’alborto ye un negocio que sale muit caro.

Totz istos problemas son conseqüencia d’una economía de mercau. Os que especulan con a vivienda, son accionistas. Os que abaratan o desemplego, son accionistas. Os bancos que cobran os intreses d’as hipotecas y embargan a qui no puede continar pagando —alcaso porque ha perdiu o suyo emplego u a pensión no le plega—, son accionistas. Os que fabrican preservativos, son accionistas y, prou que, ixos que amontan clinicas ilegals privadas, son accionistas.

Antiparti, iste retroceso de 30 anyos que pretende o ministro Gallardón y o suyo sequito sobre a lei de l’alborto, ye una regresión t’a violencia estructural que s’ha exerciu en l’estau espanyol ent’as mullers y grupos oprimius. Asinas, que quan fablamos d’a violencia estructural ent’as mullers, nos fería goyo de contestar-le a o Partiu Popular, que ye a que vustés refirmaus por a Ilesia Catolica y as suyas institucions exerce sobre os nuestros cuerpos y sobre o dreito a decidir. Y quan fablamos de malformacions, os y as borches que la sufren no tienen una vida digna, tal y como han declarau bells testimonios de mais, como de pediatras, insistindo “que no ye vida, que ye una subsistencia de sufrimiento». Amás d’o gasto que isto suposa en operacions, baixas por depresión d’as familias, etc, que con os nuevos retalles no se’n podrán asumir. Sumau a isto, si escinden o dreito a os dependients, i habrá familias que no tiengan mas que albortar, antis que no incrementar a suya propia miseria y la d’a suya descendencia. Por o qual, no cal chudgar soque refirmar a todas as mullers que prengan ista decisión.

Atro punto a tractar, ye que con istas midas os y as ciudadanas en situación irregular nomás podrán acceder a la sanidat publica en caso d’urchencia u embarazo, ¿pero alcaso no ye l’alborto una urchencia, y tamién, un embarazo?

Asinas mesmo, o mayor numero de personas en contra de l’alborto son hombres, representando un 77% d’o total, a istos contestar-les que l’enfoque no ye l’alborto soque l’autonomía reproductiva. A qüestión no ye si os hombres son a favor u en contra de l’alborto, ye sobre o respecto a la voluntat y autonomía, a la valuración d’a igualdat y a equidat, a corresponsabilidat,  a no-violencia y atras valuras contrarias a la masculinidat hechemonica, ye decir, contrarios a la intimidación y a la violencia, a las menazas y os maltractos, a la negación d’a manutención u a paternidat.

Finalment, dende a Clau Roya y Puyalón de Cuchas, nos fería goyo de preguntar-le a os provida u a o nacionalcatolicismo espanyol, que nos aclaren as suyas intencions: ¿Tendrán previstos castigos t’as mullers que han albortau y t’o personal sanitario que les ha secundau?. Nos fería goyo de saber, alto u baixo: ¿A quántos anyos de garchola serían condenadas istas personas?

Sumemos-nos todas a o dreito a l’alborto legal, seguro, libre y de baldes. Amás de realizar proposas de salut sexual y reproductiva difuera d’os estereotipos patriarcals y que embrequen a todas as personas que formamos parti d’o feminismo de resistencia y combativo.

[castellano]

Ni un marido, ni un dios, ni Gallardón pueden decidir que hago con mi cuerpo.

Se estima que anualmente 46 millones de mujeres en el mundo interrumpen un embarazo que no pueden asumir. Las condiciones en las que se realizan los abortos varían enormemente según los países, en función del grado con el que se respetan los derechos de la mujer a decidir sobre su maternidad y la coherencia de su aplicación. La penalización del aborto no determina que haya menor número de ellos pero hace que se realicen en condiciones de riesgo constituyendo un problema grave de salud pública.

Por lo tanto, las leyes contra el aborto matan mujeres en nombre de la vida. En los países donde el aborto se considera ilegal, mueren 10.000 mujeres al año, 28 por día, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, por tener que recurrir a clínicas clandestinas privadas. Clínicas inseguras, que a menudo cuentan con el beneplácito de las autoridades locales, que participan del beneficio de dicho negocio. Las mismas autoridades que aprueban leyes para prohibir el derecho al aborto y criminalizarlo, como es el caso de Argentina. La restricción del derecho al aborto es un negocio que sale muy caro.

Todos estos problemas son consecuencia de una economía de mercado. Los que especulan con la vivienda, son accionistas. Los que abaratan el desempleo, son accionistas. Los bancos que cobran los intereses de las hipotecas y embargan al que no puede seguir pagando —acaso porque ha perdido su empleo o la pensión no le llega—, son accionistas. Los que fabrican preservativos, son accionistas y, por supuesto, aquellos que montan clínicas ilegales privadas, son accionistas.

Por otra parte, este retroceso de 30 años que pretende el ministro Gallardón y su sequito sobre la ley del aborto, es una regresión a la violencia estructural que se ha ejercido en el estado español hacia las mujeres y grupos oprimidos. Así, que cuando hablamos de la violencia estructural hacia las mujeres, nos gustaría contestarle al Partido Popular, que es la que ustedes respaldados por la iglesia Católica y sus instituciones ejerce sobre nuestros cuerpos y sobre el derecho a decidir. Y cuando hablamos de malformaciones, los y las bebes que la sufren no tienen una vida digna, tal y como han declarado varios testimonios de madres, como de pedíatras, insistiendo “que no es vida, que es una subsistencia de sufrimiento». Además del gasto que esto supone en operaciones, bajas por depresión de las familias, etc, que con los nuevos recortes no se podrán asumir. Sumado a esto, si escinden el derecho a los dependientes, habrá familias que no tengan más que abortar, antes que incrementar su propia miseria y la de su prole. Por lo tanto, no hay que juzgar sino apoyar a todas las mujeres que tomen esta decisión.

Otro punto a tratar, es que con estas medidas los y las ciudadanas en situación irregular solo podrán acceder a la sanidad pública en caso de urgencia o embarazo, ¿pero acaso no es el aborto una urgencia, y también, un embarazo?

Asimismo, el mayor número de personas en contra del aborto son hombres, representando un 77% del total, a estos contestarles que el enfoque no es el aborto sino la autonomía reproductiva. La cuestión no es si los hombres están a favor o en contra del aborto, es sobre el respeto a la voluntad y autonomía, a la valoración de la igualdad y la equidad, la corresponsabilidad, la no-violencia y otros valores contrarios a la masculinidad hegemónica, es decir, contrarios a la intimidación y a la violencia, a las amenazas y los maltratos, a la negación de la manutención o la paternidad.

Finalmente, desde a Clau Roya y Puyalón de Cuchas, nos gustaría preguntarle a los provida o al nacionalcatolicismo español, que nos aclaren sus intenciones: : ¿Tendrán previstos castigos para las mujeres que han abortado y para el personal sanitario que les ha secundado ?. Nos gustaría saber, aproximadamente: ¿ A cuántos años de cárcel serian condenadas estas personas?.

Sumémonos todas al derecho al aborto legal, seguro, libre y gratuito. Además de realizar propuestas de salud sexual y reproductiva fuera de los estereotipos patriarcales y que involucren a todas las personas que formamos parte del feminismo de resistencia y combativo.

Puyalón de Cuchas y la izquierda independentista, hoy en las movilizaciones contra los recortes

Desde que Puyalón de Cuchas, la organización política de la izquierda independentista, queremos haceros un llamamiento a que participéis en las distintas manifestaciones que hoy 19 de julio están convocadas por todo el país y a nivel estatal contra el Gobierno español y por su dimisión.

Estas manifestaciones están convocadas desde Plataforma en defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos de Aragón; y desde los sindicatos alternativos (entre ellos SOA), mareas, asambleas de barrio, etc., se hace un llamamiento a participar en los Bloques Críticos, que, por el momento en Zaragoza, acompañará a la manifestación y leerá su propio comunicado, bajo los siguientes puntos:

 • Exigencia de la inmediata DIMISIÓN del Gobierno Español.
 • Exigencia de una AUDITORÍA DE LA DEUDA!, una deuda de la que nunca hemos podido opinar o participar.
 • Y en consecuencia, un REFERÉNDUM en el que la población pueda decidir sobre el pago de una deuda, que sirve de excusa para destrozar todos los derechos sociales y todos los bienes públicos conseguidos con tanto esfuerzo.
 • Consulta popular y social sobre la deuda ilegitima durante el próximo curso.

En el resto del país, las convocatorias están planteadas como sigue:

Barbastro. A las 20.30 horas salida de la manifestación desde Plaza Aragón.

Monzón. Manifestación a las 20.00 horas. Desde la Plaza de la Música hasta la Plaza Mayor.

Alcañiz. Manifestación a las 20.30 horas. Desde la Plaza de España.

Exea. Manifestación 20.30 horas. En la Plaza del Ayuntamiento.

Casp. Manifestación 20.30 horas. En la Plaza de Aragón, hasta la Plaza de España.

Samianigo. Concentración a las 20:30 horas. .En la Plaza del Molino.

Uesca. Concentración a las 20.00 horas en la Plaza de Navarra y manifestación a las 20.30 horas.

Teruel. Manifestación a las 20.30 horas. Desde la Plaza de la Catedral.

Exea. Manifestación 20.30 horas. En la Plaza del Ayuntamiento.

Casp. Manifestación 20.30 horas. En la Plaza de Aragón, hasta la Plaza de España.

Samianigo. Concentración a las 20:30 horas. .En la Plaza del Molino.

Chaca. Concentración a las 20.30 horas. En la Plaza de Biscós.

Zaragoza. A las 20.00 horas concentración del Bloque Crítico en el edificio Paraninfo y saldia de la manifestación a las 20.30 horas hasta la Plaza de Europa.

Como no podía ser de otra manera, Puyalón de Cuchas, el Bloque Independentista de Cuchas y el Sindicato Obrero Aragonés estarán en todas las movilizaciones que ahonden en el establecimiento de nuevas relaciones de fuerza con el Estado y el Capital y su ofensiva neoliberal. En ese sentido, creemos en la necesidad de continuar luchando contra las medidas que nos imponen en Madrid por el gobierno del Estado español, contra los continuos recortes en sanidad, educación,  derechos laborales, etc.

Os adjuntamos a continuación el comunicado que las compañeras del SOA-STA en el que exponen su posicionamiento respecto a la última andanada de recortes y que desde Puyalón compartimos plenamente:

Comunicado Sindicato Obrero Aragones (SOA-STA)